ขอปิดระบบจองวัคซีนชั่วคราว เนื่องจากมีผู้จองวัคซีนเป็นจำนวนมาก ตรวจสอบรายชื่อการจอง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน