จองวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
สำหรับเด็กที่เรียนต่างจังหวัด
จองวัคซีนเข็ม 3
กลุ่มซิโนแวค จุดฉีดรพ.กระบี่,ปลาใบ
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน